СНАБДЯВАНЕ

Типичната гама на Hesburger включва десетки продукти, за производството на които са използвани над сто различни изходни съставки. Трудно е да се контролира веригата на доставка на всяка суровина, като се стигне до първоначалното производство, затова този процес се основава на точно определени изисквания и поетия от доставчиците на стоки ангажимент да се съобразяват с тях.

Снабдяването на Hesburger е централизирано и различните варианти за избор на суровини винаги се тестват на етапа на разработване на продуктите. Върху избора на изходни съставки оказват влияние много фактори, като например вкус, качество, достъпност, място на произход, цена и надеждност на доставките. Въз основа на тези критерии компанията подбира изходните съставки, които са най-подходящи за Hesburger. Компанията се стреми да придобие повече различни съставки от едни и същи доставчици на стоки. Това способства за одитирането и контрола върху веригата за доставки, а също така улеснява например компенсирането на въглеродния отпечатък.

Етичните принципи на Hesburger се прилагат и към веригата за доставки. От доставчиците на стоки и услуги се изисква да възприемат етичните принципи на Hesburger и изпълнението на този ангажимент се контролира паралелно с одитите.

Hesburger цени особено високо искреното партньорство и дългосрочното сътрудничество.