Политика за правото на неприкосновеност на личния живот: Записи от камери за наблюдение

Burger-In Oy (наричан по-нататък „Hesburger“) обработва личните данни на клиенти (наричани по-нататък „Клиент“) посредством използването на система за наблюдение с камери. Записаните изображения се смятат за лични данни, ако частно лице може да бъде идентифицирано или е разпознаваемо на изображение. Hesburger се ангажира да обработва всички лични данни внимателно и при пълно спазване на действащото законодателство за защита на данните.

Защо обработваме лични данни?

Обработваме личните Ви данни (т.е. записани изображения от камери за наблюдение) в опит да защитим нашата собственост, да наблюдаваме производствения процес, да предотвратим престъпления и да разследваме всички извършени престъпления или произшествия, настъпили на територията на нашите помещения или в близост до тях. Обработваме лични данни и в опит да защитим служителите си при изпълнението на тяхната работа, както и да повишим равнището на професионална безопасност.

Обработването на лични данни се основава на законен интерес. Обработката на лични данни е разрешена, когато е необходимо да се реализират законните интереси на администратора или на трета страна. Hesburger смята, че обработването на лични данни за целите на обработката, посочени по-горе, е абсолютно необходимо за защита на имуществото на Hesburger и за гарантиране на личната безопасност на неговите служители, както и че тези интереси не могат да бъдат ефективно защитени чрез други по-малко строги мерки.

Какви данни обработваме и откъде произхождат те?

Регистърът се състои от видео записи, направени от система за наблюдение с камери, обвързана с време и място. Тези записи обхващат всички данни, съдържащи се в регистъра. Системата за наблюдение с камери се използва в ресторантите на веригата Hesburger и в други производствени и оперативни обекти на компанията, в автомивки Hesperusu, Hesehotelli, в работните помещения на Clewer Oy и Finnsoy Oy, както и в дворните помещения и непосредственото обкръжение на горепосочените обекти.

Групите, подлежащи на обработване на лични данни, са клиентите и служителите на Hesburger, Hesehotelli, Clewer и Finnsoy. В допълнение към горепосочените групи, групите за лични данни, подлежащи на обработка, включват и други ползватели на имоти.

Субектите са информирани, че се извършва записване с камери за наблюдение, чрез знаци и/или етикети „Извършва се наблюдение с камери“, поставени в работните помещения.

Кой има право да обработва лични данни?

Личните данни могат да се обработват от служителите на Hesburger, чиято длъжностна характеристика включва поддръжката и развитието на системата за наблюдение с камери. Личните данни могат да се обработват от служителите на Hesburger, чиято длъжностна характеристика включва работа по наказателни въпроси и щети.

Личните данни се предават в рамките на веригата Hesperger към Megavest Oy за технически или административни цели, както и към Gurulogic Microsystems Oy във връзка с техническото обслужване на системата за наблюдение с камери. В допълнение към горното, личните данни се предават и на външни доставчици на ИТ услуги за техническата поддръжка на услугата.

Личните данни се предават на полицията и други държавни органи, които законно имат право да обработват записи от камерите. Личните данни се предават на държавни органи в ситуации, при които обработването е необходимо за завеждане на съдебно дело или за ответна реакция, както и за вземане на решение по даден съдебен процес. Личните данни се предават и на застрахователни дружества за обработване и разрешаване на застрахователни вземания.

Личните данни не се прехвърлят извън ЕС или ЕИП.

Принципи за осигуряване на регистъра

Hesburger използва технически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешено използване, предаване, заличаване или друга обработка на лични данни, която може да застраши защитата на данните. Регистърът се поддържа в електронен формат. Регистърът може да бъде използван и данните могат да бъдат променяни и обработвани единствено с приложение, криптирано с многофакторно установяване на автентичността. Регистърът може да се използва само от специално назначен ограничен персонал, чиято задача е да поддържа и управлява системата. Регистрираните данни са защитени от външен достъп. Използването на регистъра се контролира.

Колко дълго съхраняваме личните данни?

Hesburger съхранява записите от камерите за един (1) месец след момента на записването. След изтичането на един месец записите автоматично се унищожават. Записите могат да се съхраняват за по-дълъг период от време, ако са необходими за разследване на престъпления или искове за вреди. Дори и при тези случаи записите ще бъдат унищожени, когато вече не са необходими. 

Решили сме да съхраняваме данните в продължение на един месец, тъй като много криминални случаи и искове за вреди невинаги стават веднага наше достояние. Искаме да гарантираме, че можем да използваме системата ни за наблюдение с камери в съответствие с обявените цели.

Права на Клиента

Клиентът може да упражнява посочените по-долу права, като се свърже с Hesburger по пощата или на имейл адрес. Hesburger си запазва правото да иска допълнителна информация от Клиента, за да потвърди самоличността му и да изпълни искането за предоставяне на информация.

Право на достъп

Клиентът има право да проверява личните си данни в регистъра.

Право на искане на корекция на неправилни или непълни данни

Клиентът има право да поиска неправилните или непълни данни да бъдат коригирани.

Право на изтриване

Клиентът има право да поиска личните данни от регистъра на Бонус клуба да бъдат изтрити („Право да бъдат забравени“). По искане на Клиента Hesburger полага всички усилия да изтрие данните без неоправдано забавяне, освен в случаите, когато има правни основания изтриването на данни да бъде отказано.

Право на ограничаване и право на отказ

Клиентът има право да ограничи и да откаже обработването на личните данни. Когато Клиентът е подал искане, Hesburger няма право повече да обработва личните данни на Клиента, освен ако няма правна причина за това.

Право за прехвърляне на данни от една система в друга

Клиентът има право да получава своите лични данни в структурирана и обичайно използвана форма, в която той може да прехвърля данните към администратора на друг регистър за лични данни.

Право за подаване на жалба

Ако Клиентът смята, че правото на неприкосновеност на личния живот е било нарушено, той може да подаде жалба до съответния орган в държавата-членка на ЕС, в която пребивава. Подробна информация за националните органи по защита на данните може да намерите тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Кой е администраторът на личните Ви данни и къде можете да се свържете с него?

Burger-In Oy
Идентификатор на бизнес: 2031967-6
Linnankatu 34
20100 Турку

bonusklubi@hesburger.fi