РЕГИСТЪР НА КЛИЕНТИТЕ НА HESBURGER: ПОЛИТИКА ЗА ПРАВОТО НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

В тази политика за правото на неприкосновеност на личния живот ще обясним как Hesburger събира, обработва, предава и защитава личните данни на клиентите си (наричани по-нататък „Клиент“). Личните данни са данни, на базата на които Клиентът може да бъде идентифициран, като например име и телефонен номер.

Hesburger се отнася до Burger-In Ltd., AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD и други дъщерни дружества на Hesburger, които заедно са съвместни администратори.

Защо обработваме личните Ви данни?

Обработваме личните Ви данни поради следните причини:

 • За да управляваме и развиваме взаимоотношенията между Hesburger и Клиента.
 • За да провеждаме конкурси, да връчваме награди и да публикуваме имената на победителите в съответствие с правилата на конкурса.
 • За да доставяме и обработваме поръчки, заявени на уебсайта на Hesburger (уеб магазинът на Hesburger е достъпен единствено на финландския уебсайт на Hesburger на www.hesburger.fi).
 • За да се грижим за техническата поддръжка на уебсайта на Hesburger и анализа на данните.

Личните данни например се обработват, когато получим обратна връзка от Клиента или Клиентът направи покупка в уеб магазина на Hesburger.   Обясняваме обработването на личните данни на членовете на Бонус клуба в отделна политика за правото на неприкосновеност на личния живот (Политика за правото на неприкосновеност на личния живот на членовете на Бонус клуба), която може да видите както в приложението на Hesburger, така и в раздел „Бонус клуб“ на уебсайта на Hesburger.

Когато събираме лични данни на уебсайта на Hesburger и попълваме клиентските формуляри, свързани с клиентите и/или обратната връзка, която получаваме от тях, ние искаме съгласието на Клиента за обработката на личните данни. Основно правно условие за обработването на лични данни е съгласието на Клиента. И обратно, в случаите, когато Hesburger не е получил изричното съгласие на Клиента, обработването на лични данни може да се основава на законен интерес във взаимоотношенията с клиента. Като предварително условие за обработка, законният интерес се основава на закона и неговото прилагане изисква администраторът да взема предвид изключително прецизно интересите и правата на субектите на данните по отношение на интересите на администратора. 

Личните данни могат да се обработват само за специално предписани цели. Въз основа на предоставените от Клиента лични данни, не е задължително Клиентът да става обект на директен маркетинг без изричното му съгласие, нито пък личните му данни могат да бъдат обработвани по начин, който нарушава условията на тази политика за правото на неприкосновеност на личния живот. 

Какви данни, отнасящи се до мен, се събират и какъв е източникът на данните?

Данните се събират директно от Клиента, когато той се свърже с Hesburger, например за да даде отзиви или да участва в конкурс, или когато направи поръчка в уеб магазина на Hesburger (www.hesburger.fi). Тези данни включват името, жилищния адрес, електронния адрес, телефонния номер, членския номер от Бонус клуба на Hesburger, информацията за отговорите от конкурса, разрешенията и съгласията, данните за контакт с получателя на карта за подаръци и съобщенията за получателя на картата за подаръци.

Събират се данни и във връзка с използването на услугата. Когато Клиентът прави поръчка в уеб магазина на Hesburger, данните за покупката на Клиента (например срок на поръчката и информация за плащането) се съхраняват в регистъра. Потребителски данни като IP адрес, информация за браузъра и времето на използване на браузъра, се събират при влизане в уебсайта на Hesburger.

Кой обработва личните данни?

В Hesburger личните данни се обработват от служители, чиито длъжностни характеристики включват поддръжката и управлението на въпросните услуги. 

Данните се предават към следните страни извън Hesburger:

 • Операторите на франчайз Hesburger получават специфична за ресторанта обратна връзка от клиентите, която Клиентът подава посредством общите канали за обратна връзка на Hesburger. Пълните наименования и информация за контакт с франчайз операторите на Hesburger са предоставени на уебсайта на Hesburger във връзка с подробностите за всеки обект.
 • Данните се прехвърлят към доставчиците на услуги, които отговарят за поддръжката и развитието на ИТ услугите на Hesburger.
 • Данните се предават на правоприлагащите органи и други органи въз основа на искания за информация в съответствие с местното законодателство.
 • Данните се предават на застрахователни дружества за обработване на искове за вреди.

Личните данни не се прехвърлят извън ЕС или ЕИП.

Защита на данните

Hesburger използва технически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешено използване, предаване, заличаване или друга обработка на лични данни, която може да застраши защитата на данните. Регистърът се поддържа в електронен формат. Използването на регистъра, промяната на данните и обработката се извършват само чрез идентифициране на потребителя на няколко равнища чрез криптирано приложение. Само назначените лица, отговорни за поддържането и управлението на системата, имат право да използват регистъра. Данните в регистъра са защитени срещу външен достъп и използването на регистъра се контролира.

Колко дълго се съхраняват данните?

Данните се съхраняват както следва:

 • Обратна връзка от Клиента: Данните се изтриват една (1) година след датата, на която Клиентът изпрати обратна връзка. Данните обаче могат да се съхраняват за по-дълъг период от време, ако за това има основателна причина като клиентски кредит, даден въз основа на обратна връзка с клиента, обезщетение за вреди или друга правна причина.
 • Информация за участниците в конкурса: Данните се изтриват, след като победителят бъде уведомен и получи наградите си.
 • Лични данни и данни за операции от уеб магазина: Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, както е предвидено в законите за счетоводство и защита на потребителите.
 • Данни на уебсайта: Шест (6) месеца след датата, на която уебсайтът е бил посетен.
 • Други данни за Клиента: Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат обработени във връзка с някоя от горепосочените цели.

Права на Клиента

Клиентът може да упражнява посочените по-долу права, като се свърже с Hesburger по пощата или на имейл адрес.

Право на достъп

Клиентът има право да проверява личните си данни в регистъра.

Право на искане на корекция на неправилни или непълни данни

Клиентът има право да поиска неправилните или непълни данни да бъдат коригирани.

Право на изтриване

Клиентът има право да поиска личните данни от регистъра на Бонус клуба да бъдат изтрити („Право да бъдат забравени“). По искане на Клиента Hesburger полага всички усилия да изтрие данните без неоправдано забавяне, освен в случаите, когато има правни основания изтриването на данни да бъде отказано. 

Право на ограничаване и право на отказ

Клиентът има право да ограничи и да откаже обработването на личните данни. Когато Клиентът е подал искане, Hesburger няма право повече да обработва личните данни на Клиента, освен ако няма правна причина за това.

Право за прехвърляне на данни от една система в друга

Клиентът има право да получава своите лични данни в структурирана и обичайно използвана форма, в която той може да прехвърля данните към администратора на друг регистър за лични данни.

Право за подаване на жалба

Клиентът може да подаде жалба относно обработката на лични данни до компетентния орган в страната, в която пребивава. Подробна информация за националните органи по защита на данните може да намерите тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

Кой е администраторът на личните Ви данни и къде можете да се свържете с него?

Съвместните администратори на клиентския регистър са Burger-In Ltd., AS Hesburger, RigaBurger SIA, Hes-Pro Vilnius UAB, Bulgarian Burger EOOD и други дъщерни дружества, собственост на групата Hesburger. Запитвания могат да се отправят по пощата или на електронен адрес:

Burger-In Ltd.
Linnankatu 34
20100 Турку, Финландия
privacy@hesburger.fi