РЕГИСТЪР НА КЛИЕНТИТЕ НА HESBURGER: ПОЛИТИКА ЗА ПРАВОТО НА НЕПРИКОСНОВЕНОСТ НА ЛИЧНИЯ ЖИВОТ

Hesburger Group се ангажира да защитава правото на неприкосновеност на своите клиенти. В тази политика за правото на неприкосновеност на личния живот ще обясним как Bulgarian Burger EOOD и другите компании, принадлежащи на Hesburger Group в рамките на ЕС и ЕИП (наричани по-нататък „Hesburger“ или „ние“/„нас“), обработват личните данни на клиентите си (наричани по-нататък „Клиентът“/„Клиенти“). Личните данни са данни, на базата на които Клиентът може да бъде идентифициран, като например име и телефонен номер.

1. Защо обработваме личните Ви данни?

Ние обработваме лични данни, например, когато получим обратна връзка от Клиента или Клиентът направи покупка в онлайн магазина на Hesburger. Ние описваме обработката на лични данни на нашите Клиенти, членове на Бонус клуба в отделна политика за правото на неприкосновеност на личния живот („Политика за правото на неприкосновеност на личния живот на Бонус клуб“), която можете да прочетете или чрез приложението си Hesburger, или в раздела Бонус клуб на уеб страниците на Hesburger.

Личните данни могат да бъдат обработени въз основа на съгласието на Клиента, споразумение, сключено с Hesburger, нашето правно задължение или легитимен интерес.

Ние обработваме лични данни само дотолкова, доколкото това е необходимо за употреба със следните цели:

 • За да управляваме и развиваме взаимоотношенията между Hesburger и Клиента.
 • Обработка и отговор на обратната връзка от Клиентите (критерий за обработка: легитимен интерес)
 • Обработка и отговор на искания за кредит или рекламации (критерий за обработка: правно задължение)
 • За да провеждаме конкурси, да връчваме награди и да публикуваме имената на победителите в съответствие с правилата на конкурса (критерий за обработка: легитимен интерес)
 • За да доставяме и обработваме поръчки, заявени в онлайн магазина (критерий за обработка: правно задължение)
 • Разработка на уеб страница, анализ на употребата и насочване на маркетинга (критерий за обработка: съгласие). Можете да научите повече за бисквитките, използвани от Hesburger съгласно нашата „Политика за бисквитки“.

Като предпоставка за обработка, легитимният интерес се основава на закона и неговото прилагане изисква интересите и правата на субекта на данни да бъдат взети под внимание изключително точно. Законният интерес се отнася до обработка, която е съществено свързана с операциите на администратора, и за която Клиентът може основателно да предположи, че принадлежи към сферата на тези операции.

Личните данни могат да се обработват само за специално предписани цели. Въз основа на предоставените от Клиента лични данни, не е задължително Клиентът да става обект на директен маркетинг без изричното му съгласие, нито пък личните му данни могат да бъдат обработвани по начин, който нарушава условията на тази политика за правото на неприкосновеност на личния живот.

2. Какви данни, отнасящи се до мен, се събират и какъв е източникът на данните?

Данните се събират директно от Клиента, когато той се свърже с Hesburger, например за да даде отзиви или да участва в конкурс, или когато направи поръчка в уеб магазина на Hesburger. Тези данни включват името, жилищния адрес, електронния адрес, телефонния номер, членския номер от Бонус клуба на Hesburger, информацията за отговорите от конкурса, разрешенията и съгласията, данните за контакт с получателя на карта за подаръци и съобщенията за получателя на картата за подаръци.

Събират се данни и във връзка с използването на услугата. Когато Клиентът прави поръчка в уеб магазина на Hesburger, данните за покупката на Клиента (например срок на поръчката и информация за плащането) се съхраняват в регистъра. Потребителски данни като IP адрес, информация за браузъра и времето на използване на браузъра, се събират при влизане в уебсайта на Hesburger.

3. Кой обработва личните данни?

В Hesburger личните данни се обработват от служители, чиито длъжностни характеристики включват поддръжката и управлението на въпросните услуги.  За да се обработи даден въпрос, данните могат да бъдат прехвърлени в рамките на Hesburger Group.

При обработката на лични данни ние също използваме услуги на трети страни. Изискваме данните да се използват само за осъществяване на целите на използване, описани по-горе.

Данните се предават към следните страни извън Hesburger:

 • Данните се прехвърлят на франчайзополучателите на Hesburger, включени в бизнес операциите на Hesburger. Такива данни включват обратна връзка от Клиенти и искания за кредит. Пълните наименования и информация за контакт с франчайзополучателите на Hesburger са предоставени на уеб сайтовете на Hesburger във връзка с подробностите за всеки обект.
 • Данните се прехвърлят към доставчиците на услуги, които отговарят за поддръжката и развитието на ИТ услугите на Hesburger.
 • Данните относно уеб магазина се прехвърлят към доставчици на посреднически разплащателни услуги и доставчици на транспортни услуги.
 • Данните се предават на правоприлагащите институции и други органи, ако това е необходимо по закон, наредба или правно искане, или за разследване на престъпление или упражняване, или защита на правен иск.
 • Данните се предават на застрахователни дружества за обработване на искове за вреди.
 • Данните могат да бъдат прехвърлени в случай на придобиване или сливане на бизнес към купувача на бизнеса.

4. Прехвърляне на данни към трети държави, мерки за обезпечаване на прехвърлянията

Hesburger използва подизпълнители в обработката на лични данни и в този контекст данни се обработват също и извън Европейския съюз (ЕС) и Европейското икономическо пространство (ЕИП). Ако се прехвърлят лични данни извън ЕС или ЕИП, ние осигуряваме адекватно ниво на защита на личните данни, например, като използваме стандартни договорни клаузи, одобрени от Европейската комисия.

5. Защита на данните

Hesburger използва технически и организационни мерки за предотвратяване на неразрешено използване, предаване, заличаване или друга обработка на лични данни, която може да застраши защитата на данните. Регистърът се поддържа в електронен формат. Използването на регистъра, промяната на данните и обработката се извършват само чрез идентифициране на потребителя на няколко равнища чрез криптирано приложение. Само назначените лица, отговорни за поддържането и управлението на системата, имат право да използват регистъра. Данните в регистъра са защитени срещу външен достъп и използването на регистъра се контролира.

6. Колко дълго се съхраняват данните?

Данните се съхраняват както следва:

 • Обратна връзка от Клиента и искания за кредит: Данните се изтриват една (1) година след датата, на която Клиентът изпрати обратна връзка. Данните обаче могат да се съхраняват за по-дълъг период от време, ако за това има основателна причина като клиентски кредит, даден въз основа на обратна връзка с клиента, обезщетение за вреди или друга правна причина.
 • Информация за участниците в конкурса: Данните се изтриват, след като победителят бъде уведомен и получи наградите си.
 • Лични данни и данни за операции от уеб магазина: Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, както е предвидено в законите за счетоводство и защита на потребителите.
 • Данни за уебсайта: Данните за периодите на запазване на бисквитките са налични в нашата отделна „Политика за бисквитките“.
 • Други данни за Клиента: Данните се съхраняват толкова дълго, колкото е необходимо, за да бъдат обработени във връзка с някоя от горепосочените цели.

7. Съвместно контролно управление с Facebook

Когато Hesburger поддържа страници за социални мрежи във Facebook, Hesburger и Facebook Ireland Limited са съвместни администратори на потребителските данни за страниците на Hesburger. Facebook обработва лични данни в съответствие със собствената си политика за правото на неприкосновеност на личния живот, достъпна на www.facebook.com/privacy . Facebook е отговорен главно за спазването на законодателството за защита на данните и за съблюдаването на сигурността на данните и правата на регистриралите се за ползване на неговите услуги. Hesburger обработва данни въз основа на легитимен интерес.

Чрез Facebook Hesburger получава достъп до публични данни на регистриран потребител на Facebook, като данни за потребителското име и профилната снимка. Ние обработваме тези данни само за собствени цели, като например, за да Ви разкажем за нови продукти и услуги и за маркетинг, получаване на обратна връзка с клиентите, закупуване на реклама от Facebook и измерване обхвата на рекламите.

8. Информация за автоматично вземане на решения (профилиране)

Hesburger не участва в автоматично вземане на решения като профилиране, въз основа на регистъра на клиентите на Hesburger.

9. Права на Клиента

Клиентът може да упражнява посочените по-долу права, като се свърже с Hesburger по пощата или на имейл адрес.

Право на достъп

Клиентът има право да проверява личните си данни в регистъра.

Право на искане на корекция на неправилни или непълни данни

Клиентът има право да поиска неправилните или непълни данни да бъдат коригирани.

Право на изтриване

Клиентът има право да поиска личните данни от регистъра на Бонус клуба да бъдат изтрити („Право да бъдат забравени“). По искане на Клиента Hesburger полага всички усилия да изтрие данните без неоправдано забавяне, освен в случаите, когато има правни основания изтриването на данни да бъде отказано. 

Право на ограничаване и право на отказ

Клиентът има право да ограничи и да откаже обработването на личните данни. Когато Клиентът е подал искане, Hesburger няма право повече да обработва личните данни на Клиента, освен ако няма правна причина за това.

Право за прехвърляне на данни от една система в друга

Клиентът има право да получава своите лични данни в структурирана и обичайно използвана форма, в която той може да прехвърля данните към друг администратор.

10. Право за подаване на жалба

Клиентът може да подаде жалба относно обработката на лични данни до компетентния орган в страната, в която пребивава. Подробна информация за националните органи по защита на данните може да намерите тук: http://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=612080

11. Кой е администраторът на личните Ви данни и къде можете да се свържете с него?

Администраторът е Bulgarian Burger EOOD.

Запитвания относно регистъра могат да се извършват по пощата или по имейл:

Bulgarian Burger EOOD

c/o Burger-In Oy

Linnankatu 34

20100 Turku, Финландия

privacy@hesburger.fi

 

Актуализация: 2 февруари 2021 г.